Lời Bác dạy - Số 399:

"Là chủ của tương lai, thanh niên không thể không có lý tưởng cao cả.

Vì vậy thanh niên phải có cuộc sông chính trị tích cực và cách mạng"

(Trích một phần nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Malcolm Salmon - phóng viên Đông Nam Á của báo Australia Tribune và báo Guardian)