"Tự mãn thì không tiến bộ được nữa; Không tiến bộ tức là thoái bộ, mà thoái bộ thì không làm tròn nhiệm vụ"

- Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Hội nghị cải cách ruộng đất đợt II, ngày 08/2/1955 -