"Khi thành công càng phải khiêm tốn, chớ có tự kiêu tự đại"

(Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị cấp cao toàn quân,

ngày 20/03/1958)