Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 223 có những nội dung chính sau đây:

- Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản.

- Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Campuchia.

- Kinh nghiệm từ diễn tập an ninh hàng hải Asean - Trung Quốc.