Phóng sự ảnh - Số 2699: Độc đáo Lễ ăn trâu của dân tộc Cor.