Phóng sự ảnh - Số 2693: Hoàng Su Phì mùa lúa chín.