Phóng sự ảnh - Số 2697: Giữ vững phên dậu của Tổ quốc.