Quân đội và Công an là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, nhà nước và nhân dân. Sự đoàn kết phối hợp giữa Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân đã trở thành truyền thống, là yêu cầu khách quan, là cội nguồn sức mạnh bảo vệ tổ quốc và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thế nhưng mấy năm gần đây các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách để chia rẽ, phá hoại tình cảm mối quan hệ khăng khít đó.Vậy những chiêu thức đó là gì? Sự nguy hiểm của những chiêu thức đó ra sao? Xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình "Nhận diện sự thật" phát sóng ngày 16/8/2019.