Bản tin Trưa ngày 31/05/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Tuyên truyền rộng rãi để chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

- Nhân rộng mô hình "Chi đoàn không khói thuốc lá" trong quân đội.

- Cấp nước miễn phí cho nhân dân vùng hạn tỉnh Ninh Thuận.

- Kỷ nguyên mới trong lĩnh vực du hành không gian.