Bản tin Trưa ngày 28/5/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Các đơn vị tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kì 2020 - 2025.

- Kiểm soát chặt dịch bệnh Covid-19.

- Đẩy nhanh tiến độ mở cửa khẩu phụ.