Bản tin Trưa ngày 19/05/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Cầu truyền hình "Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam.

- Các đơn vị tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kì 2020 - 2025.

- Who cam kết đánh giá minh bạch về Covid-19.