Bản tin Trưa ngày 18/05/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Xây dựng Trung tam PT-TH Quân đội cách mạng, hiện đại.

- Kiểm tra, xử lý gần 14.000 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông.