Bản tin Trưa ngày 15/5/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng Asean.

- Trưng bày gần 300 tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Các đơn vị tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.