Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 312 có những nội dung chính sau đây:

- Binh chủng hóa học trưởng thành qua hội nhập quốc tế.

- Đại diện nhiều nước tới thăm lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.