Sau nhiều ngày không ghi nhận thêm ca nhiễm nào, Việt Nam tiếp tục được truyền thông thế giới ca ngợi như một tấm gương trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ ngày càng được củng cố, tăng cường, đó là một thực tế không thể phủ nhận. Những thành công của đất nước hôm nay chính là sự kết tinh của tinh thần, ý chí Việt Nam mà Đảng Cộng sản Việt Nam là người dại diện duy nhất cho toàn dân tộc. Vì vậy, mọi mưu đồ đen tối hòng phủ nhận, hoặc hạ thấp những thành công của đất nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội mà một số người đang rắp tâm thực hiện chắc chắn sẽ bị thất bại, bởi sự thật luôn là sự thật.