Thời gian qua đại dịch Covid-19 hoành hành khắp mọi nơi, cả thế giới đang căng mình chống dịch thì các thế lực thù địch vẫn không ngừng tiến hành các hoạt động chống phá với tần suất ngày càng gia tăng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Chúng nhắm tới mọi đối tượng, trong đó có công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp, một lực lượng đông đảo có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi nhưng chủ yếu vẫn là thông qua mạng xã hội để lôi kéo kích động công nhân, người lao động tham gia vào các hoạt động trái pháp luật gây mất ổn định về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.