Trong khi cả thế giới đang gồng mình chống đại dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo Nhân quyền quốc gia năm 2019. Bản báo cáo tiếp tục vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Ngay ở phần mở đầu của báo cáo đã cho thấy thái độ chủ quan, quy chụp khi cho rằng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nhà nước độc tài được cai trị bởi một Đảng duy nhất. Việc lựa chọn mô hình một Đảng hay nhiều Đảng lãnh đạo là do thực tiễn lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa của từng quốc gia, dân tộc. Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kì tích trên đất nước Việt Nam.