Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành tài liệu tuyên truyền về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam thời gian qua tới các tỉnh ủy, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đoàn thể chính trị - xã hội để phổ biến tới các chi bộ và triển khai tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.