Đảng bộ các đơn vị trong toàn quân đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở những kết quả đạt được, các Đảng bộ đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, sát với tình hình thực tế đơn vị và quá trình phát triển của xã hội.