Vùng 2 Hải quân đã tập trung huấn luyện cơ bản, chuyên sâu, huấn luyện làm chủ nâng cao khả năng cơ động và triển khai chiến đấu sát với các phương án bảo vệ chủ quyền biển đảo.