Khoản 3 - Điều 11 - Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 ngày 26/11/2019 quy định:

Kế hoạch xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên được lập mới trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi chỉ tiêu về quân nhân dự bị hoặc phương tiện kỹ thuật dự bị từ 30% trở lên;

b) Thay đổi địa phương hoặc đơn vị nhận quân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị.