Quá trình đưa các đề tài sáng kiến sau khi đạt giải thưởng "tuổi trẻ sáng tạo vào thực tiễn" đã thực sự góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trong toàn quân trên mọi lĩnh vực, đồng thời là động lực để tuổi trẻ quân đội tiếp tục vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học công nghệ mới. Đó cũng là mấu chốt để phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.