Có một ngành trong quân đội mà quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành được tôi rèn và đúc kết thành nghệ thuật "nuôi quân đánh giặc". Nghệ thuật ấy đã không chỉ được thể hiện trong chiến tranh mà còn được phát huy và nâng lên một tầm cao mới trong giai đoạn bảo vệ Tổ quốc hiện nay, họ là những cán bộ, chiến sĩ của ngành  hậu cần quân nhu.