Một trong những nhiệm vụ chiến lược để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới đây đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu bật trong phát biểu của mình tại phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đó là thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia. Đây thực sự là một tầm nhìn mang tính chiến lược và phản ánh chính xác nhu cầu của thời đại, bởi thực tế cho thấy, công nghệ làm nên thời đại, công nghệ thay đổi thì thời đại cũng thay đổi. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chính là cuộc cách mạng công nghệ trong thời đại 4.0. Những đột phá về công nghệ không chỉ sáng tạo ra một không gian mới là không gian số mà còn giúp gắn kết không gian vật lý, không gian sinh học và không gian số với nhau.