Là cơ quan đầu ngành toàn quân trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ dò tìm bom mìn, vật nổ và trực tiếp triển khai rà phá bom mìn, xử lý bom đạn. Nhiệm vụ của những người lính tại Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn thuộc Bộ Tư lệnh Công binh ẩn chứa nhiều nguy hiểm, độc hại. Bên cạnh việc tập trung huấn luyện, bồi dưỡng cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang bị kỹ thuật và kinh nghiệm trong rò, gỡ bom mìn. Đơn vị đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng nhanh công nghệ mới vào thực hiện nhiệm vụ. Góp phần tô thắm thêm truyền thống mở đường thắng lợi của bộ đội công binh anh hùng trong thời kỳ mới.