Đầu tư xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học, nhất là những ngành mũi nhọn. Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, đơn vị trong nước và quốc tế. Đây là những giải pháp then chốt được Viện Kỹ thuật Công binh, Binh chủng Công binh tập trung đẩy mạnh trong thời gian qua. Từ đây, nhiều đề tài, dự án khoa học - công nghệ đã được triển khai nghiên cứu và chế tạo thành công. Nhiều giải pháp kỹ thuật mới đã được ứng dụng trong thực tiễn, đem lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.