Trước yêu cầu về khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, thời gian tới, ngành Kỹ thuật Quân khu 2 sẽ tiếp tục duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, triển khai đồng bộ các nội dung công tác, bảo đảm kỹ thuật, hoàn thành các chỉ tiêu được giao, bảo đảm tốt chất lượng, tiến độ theo quy định. Từ đó, tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, nhân viên, trang bị vũ khí kỹ thuật, tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần để các lực lượng vũ trang trên địa bàn quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.