Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, nơi chuyên nghiên cứu khoa học ứng dụng quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng, có bề dày lịch sử phát triển 60 năm cùng đồ sộ các công trình khoa học quân sự, đóng góp rất lớn qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đây luôn là cánh chim đầu đàn tiên phong trong công cuộc ứng dụng khoa học công nghệ cao, công nghệ tiên tiến phục vụ xây dựng quân đội nói riêng và góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung.