Trước thực tế trong công tác huấn luyện SSCĐ, đặc biệt là công tác huấn luyện chiến sĩ mới còn tồn tại không ít khó khăn về vật chất, thao trường, bãi tập; thì việc nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện đã được nhiều đơn vị quan tâm, chú trọng đầu tư. Tại Quân đoàn 1, phong trào này đã góp phần giải quyết những khâu yếu, việc khó; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của đơn vị.