Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư hệ thoogns cơ sở vật chất kỹ thuật , khuyến khích sức sáng tạo, phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư trẻ vào những nhiệm vụ khó là những biện pháp trọng tâm của nhà máy A45, Quân chủng Phòng không - Không quân chú trọng triển khai trong thời gian vừa qua. Điều này đã giúp đơn vị làm chủ hoàn toàn công nghệ mới, tiên tiến, khai thác hiệu quả nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất, bảo đảm cho các đơn vị kỹ thuật trong và ngoài Quân chủng, góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.