Các cơ quan đơn vị trong toàn quân căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ của mình; ngoài các hoạt động chuyên môn, chuyên ngành cần phối hợp, thống nhất hành động, mở rộng hợp tác, tăng cường phối hợp hoạt động bảo vệ môi trường với các bộ, ngành địa phương và quốc tế; nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường trong quân đội, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường.