Xác định nhiệm vụ đảm bảo đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Thời gian qua, các đơn vị trên địa bàn Quân khu 3 đã không ngừng sáng tạo, đổi mới nghiên cứu trong quản lý, sửa chữa, không chỉ gắn với Cuộc vận động 50 "Quản lý, khai thác vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" mà còn góp phần xây dựng tiềm năng quân sự quốc phòng của một đơn vị chiến lược, sẵn sàng tham gia vào các nhiệm vụ đặc biệt khác của đất nước mỗi khi cần.