Hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc quân sự là yêu cầu khách quan, cấp thiết đối với quân đội ta trong điều kiện chiến tranh hiện đại, chiến tranh công nghệ cao, nhất là trước sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ và những tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.