Người Việt Nam ta xưa nay có những câu nói rất hay như "ăn không nói có", "ăn ốc nói mò"... dùng để chỉ sự bịa đặt hay lời nói không có căn cứ hoặc thổi phồng sự thật cốt để vu khống, hãm hãi người khác, đó là chuyện xưa, còn trong giai đoạn mà truyền thông bùng nổ như hiện nay thì những câu chuyện được cố tình nhào nặn theo kiểu "nói đứng, dựng ngược" sẽ tác động rất xấu, rất tiêu cực đến đời sống xã hội, đặc biệt là thủ đoạn dựng chuyện bởi những mưu đồ, mục đích xấu thì hậu quả sẽ khôn lường, có thể gây mất ổn định chính trị, thậm chí làm sụp đổ cả một thể chế chính trị của một quốc gia.