Những ngày tháng 5, trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 -19/5/2020, và tôn vinh những đóng góp to lớn của người đối với Cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản công nhân quốc tế thì các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị phản động lại cố tình bịa đặt, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhưng bôi nhọ làm sao được khi cả cuộc đời Người vô cùng trong sáng và đẹp đẽ, là tấm gương sáng không một chút bụi mờ, đã trở thành giá trị văn hóa, thẩm thấu một cách tự nhiên vào đời sống của người Việt Nam yêu nước. Chương trình "Nhận diện sự thật" sẽ giúp quý vị và các đồng chí nhận diện rõ những luận điệu đó.