Luật cảnh sát biển Việt Nam là nền tảng pháp lý vững chắc để lực lượng Cảnh sát biển bước sang một giai đoạn mới. Trong những năm tiếp theo bên cạnh những thuận lợi thì còn không ít khó khăn, thử thách đòi hỏi lực lượng không ngừng xây dựng, phát triển ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, hiệp đồng với những lực lượng chức năng của nhà nước trên biển trong thực hiện nhiệm vụ. Góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.