Cảnh sát biển Việt Nam từ một lực lượng non trẻ thành lập năm 1998 cho tới nay đã ngày càng lớn mạnh, phát triển. Đã và đang thực hiện vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực thi pháp luật trên biển, trở thành lực lượng không thể thiếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh, lợi ích quốc gia trên biển của Việt Nam.