Xa nhau hàng vạn dặm, không cùng tiếng nói, không có chung văn hóa nhưng Việt Nam và Cuba có chung một khát vọng độc lập, tự do, hòa bình và phát triển. Lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà, đó là hai trái tim nhưng cùng chung một nhịp đập.