Sự ra đời của Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam thực thi tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Luật ra đời cũng khẳng định sự trưởng thành và lớn mạnh đồng thời nâng cao vị thế của lực lượng. Để cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển tự tin vững vàng trước sóng gió biển khơi, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ