Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào thực tiễn cuộc sống sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các lực lượng địa phương cùng toàn dân quyết tâm xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Để các vùng biển của ta luôn mạnh giàu, tươi đẹp, bình yên, nhân dân yên tâm, phấn khởi lao động làm giàu cho Tổ quốc, quê hương.