Thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân đoàn 1 đã có những cách làm hay, biện pháp cụ thể trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, đơn vị đặc biệt chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ khung huấn luyện.