Nhờ đầu tư trang bị cơ sở vật chất, chú trọng đổi mới nội dung, cách thức thể hiện nên chương trình truyền thanh nội bộ ở một số đơn vị đã tạo được sức thu hút đối với  người nghe, nhất là sĩ quan và chiến sĩ trẻ. Bám sát định hướng tuyên truyền, chú trọng hướng về cơ sở, các chương trình truyền thanh nội bộ đã góp phần tích cực vào công tác giáo dục chính trị trong đơn vị, trở thành kênh thông tin quen thuộc, hứu ích, có sức lan tỏa rộng rãi đối với cán bộ, chiến sĩ.