Sáng ngày 16/6/2020, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 đã thảo luận ở tổ về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Đa số các đại biểu đều thống nhất cao về tính cấp thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.