Năm 2015, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đi vào hoạt động chính thức trên hạ tầng Internet, là nguồn tài nguyên khổng lồ các văn bản quy phạm pháp luật dùng chung trên toàn quốc. Bộ Quốc phòng là một trong những bộ, ngành sớm tham gia xây dựng, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; đồng thời cũng là một trong số bộ, ngành sớm xây dựng được hệ dữ liệu văn bản pháp luật bài bản trên hệ thống mạng nội bộ. Từ nỗ lực số hóa này, công nghệ thông tin đã thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng tinh thần “thượng tôn pháp luật” trong toàn quân.