Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, những năm gần đây, việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ đã trở thành phong trào sôi nổi trong hệ thống nhà trường quân đội. Bên cạnh hàng loạt biện pháp, mô hình để tạo môi trường, động lực tích cực học tập, sử dụng ngoại ngữ cho học viên thì việc thu hút những thí sinh có trình độ ngoại ngữ tốt ngay từ bậc phổ thông tham gia dự tuyển đã được các cơ quan chức năng cũng như từng học viện, nhà trường quân đội chú trọng triển khai.