Việc Việt Nam và Liên minh Châu Âu EU ký Hiệp định thiết lập khuôn khổ về sự tham gia của Việt Nam trong các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU đã tạo nền tảng thuận lợi để thời gian tới 2 bên tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác quốc phòng.