Sáng ngày 19/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, các đại biểu đã thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Đa số đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành dự án Luật và kiến nghị cần quy định rõ nhiệm vụ biên phòng, và nhiệm vụ của các cơ quan chức năng ở khu vực biên giới, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.