"OCOP - chương trình mỗi xã một sản phẩm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 490/QĐ-TTG ngày 07/5/2018. OCOP được xác định là một giải pháp cụ thể, hiệu quả, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn thông qua phát triển nhóm hàng hóa dịch vụ. Trọng tâm là phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, phi nông nghiệp. dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương...". Với tiềm năng gần 5.000 loại sản phẩm đặc sản có ở khắp các vùng miền trên cả nước, chương trình OCOP triển khai sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ hội cải thiện sinh kế cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời bảo tồn được truyền thống văn hóa vùng miền.