Sinh thời, Bác Hồ thường nói "Đảng không có dân thì lấy đâu ra lực lượng, dân không có Đảng thì lấy ai dẫn đường", mục đích của Đảng là lãnh đạo nhân dân kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công, thực hiện dân chủ mới, tiến đến chủ nghĩa xã hội rồi đến chủ nghĩa cộng sản. Trong tư tưởng và di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, hai chữ "Đảng""dân" có giá trị thiêng liêng, bền vững, khăng khít và không thể tách rời. Người đã từng nói "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", từ khi có Đảng, những người dân từng chịu lầm than nô lệ đã hừng hực khí thế đấu tranh dưới ngọn cờ của Đảng, nhất tề đứng lên chiến đấu giành độc lập chủ quyền cho giang sơn đất nước.