Phát huy truyền thống "Đoàn kết - Tiến công - Luyện giỏi - Đánh thắng", ngày nay, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 395 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và tăng cường đoàn kết, thống nhất cao tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng trở thành "Lá chắn thép vùng Đông Bắc" của Tổ quốc.